Transport av medicinska prover

Transport av medicinska prover sker dygnet runt, världen över. Transporter sker från patient till mottagning/laboratorium, inom sjukhuset eller mottagningen, mellan mottagning och laboratorium samt mellan olika laboratorier. Proverna som transporteras kan vara prover tagna inom ramen för ordinarie vård samt även prover tagna som del av kliniska studier av nya läkemedelssubstanser.

Gemensamt för all transport av medicinska prover är att proverna skall vara förpackade på ett sätt som är förenligt med gällande bestämmelser, samt att det är avsändaren ansvar att säkerställa att provet är rätt förpackat.

Vid transport av medicinska prover på väg är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som är normerande myndighet. Regleringen sker genom den svenska tillämpningen av det europeiska regelverket ADR; Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route på franska eller European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road på engelska. Det svenska regelverket heter ADR-S.

Transport av medicinska prover via flyg, dit postförsändelser räknas, regleras i Sverige genom lag och förordning samt Luftfartsstyrelsens föreskrifter. Dessa inkorporerar de internationella bestämmelser som finns på området, vilka ges ut av IATA (International Air Transport Association) samt FN-organet ICAO (Intertional Civil Aviation Organization).

Ackreditering av medicinska laboratorier enligt SS-EN ISO 15189:2012 omfattar även laboratoriets skyldighet att tillse efterlevnad av gällande bestämmelser för transport av medicinska prover.

95 kPa godkänd transportpåse 95 kPa godkänd transportpåse
95 kPa godkänd transportpåse för kolsyreis 95 kPa godkänd transportpåse för kolsyreis
Transportkit för postförsändelse Transportkit för postförsändelse
Transportväska för prover Transportväska för prover
Transportask för prover Transportask för prover


 

 

 

 

Absorbent Absorbent
Isolerficka för kyltransport Isolerficka för kyltransport
Kylklampar Kylklampar
Transportbox för prover Transportbox för prover
Läckagesäker transportpåse Läckagesäker transportpåse